معنی کلمه ابوسعید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوسعید. [ اَ س َ ] (اِخ ) ادریسی . او راست : تاریخ استرآباد.