معنی کلمه ظبیةالوادی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظبیةالوادی . [ ظَب ْ ی َ تُل ْ ] (اِخ ) نام یکی از مشاهیر مغنّیان است .