معنی کلمه شیمیایی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شیمیایی . (ص نسبی ) منسوب به شیمی : فعل و انفعال شیمایی .عمل شیمیایی . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شیمی شود.