معنی کلمه ابوسعید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوسعید. [ اَ س َ ] (اِخ ) (سلطان ...) ابن محمد درویش . پدر او بزمان میرزا بایسنقر داروغه ٔهرات بود و چون در 835 هَ . ق . درگذشت میرزا بایسنقر منصب پدر بدو داد سپس حاکم هرات گشت و آنگاه که جنگ میان میرزا علاءالدوله و بایسنقر درگرفت او عزم فرار کرد و دستگیر شد و او را بند کرده بقلعه ٔ نیره تو فرستادند و او از قلعه بگریخت و در 853 هَ . ق . میرزاابوالقاسم بابر ویرا بمقابله و مقاتله ٔ هندوکه فرستاد و او در جنگ با هندوکه در حدود خبوشان کشته شد.