معنی کلمه واصلیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واصلیه . [ ص ِ لی ی َ ] (ص نسبی ) (اصطلاح عرفانی ) کسانی اند که گویند ما به خدا متصل شده ایم و مقصود واقع حاصل کرده ایم .(فرهنگ مصطلحات عرفاء، سجادی ). رجوع به واصل شود.