معنی کلمه حلبی و رکبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حلبی ورکبی . [ ح َ با وَ رَ با ] (ع ص مرکب ) ناقة حلبی و رکبی ؛ شتر دوشیدنی و برنشستنی . (منتهی الارب ).