معنی کلمه نوپا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوپا. [ ن َ / نُو ] (ص مرکب ) بچه که تازه به راه افتاده است . کودک که به نوی راه رفتن گرفته است . (یادداشت مؤلف ). نیز رجوع به نوبه پاآمده شود.