معنی کلمه سیوطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیوطی . [ س ُ ] (اِخ ) ابوالحسن . از عرفای قرن سوم هجری است . نقل شده است که ابوعلی رودباری گفت که هارون مصاحب سهل حکایت کرده که وقتی در بادیه با شیخ ابوالحسن سیوطی بودیم چون گرسنگی با ما چیره میشد و پی به چیزی نمیتوانستیم بریم ، وی بانگی برمیکشید تا جایی که سگی بودی آواز دادی ، وی به آن آواز دانستی که در آنجا آبادی است ؛ برفتی و یاران را خوردنی آوردی . شیخ علی رودباری در حق اوگفته است که هیچکس در عطف و مهربانی یاران مانند ابوالحسن سیوطی نبود. (از نامه ٔ دانشوران ج 3 ص 33).