معنی کلمه خوب نوشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوب نوشتن . [ ن ِ وِ ت َ ] (مص مرکب )خوش نوشتن . زیبانویسی کردن . (یادداشت بخط مؤلف ).