معنی کلمه واصلی شاهجهان آ. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واصلی شاهجهان آبادی . [ ص ِ ی ِ ج َ ] (اِخ ) میرزاامام وردی بیک . اصلش از ایران است و در شاهجهان آبادمتولد شد و هم بدانجا نشو و نما یافته و در سخن سنجی طبعی موزون و فکری خوش داشت و مشق سخن به خدمت شمس الدین فقیر میگذرانید و در خوشنویسی ، علم موسیقی و فن تیراندازی هم مردی خوش سلیقه بود چون نسبت ارادت به خدمت شاه واصل داشت بهمان سبب واصلی تخلص کرد و با نواب شیرافکن خان باسطی در لکهنو بخوبی زندگی میکرد ودر اواخر قرن دوازدهم درگذشت . این چند بیت ازوست : خوش آن نشاط که در پای خم ز هوش روم برون ز میکده همچون سبو به دوش روم . # هزارساله بروی تو گر نظاره کنم چو یک نظر روی از دیده سینه پاره کنم . (از تذکره نتایج الافکار ص 769).