معنی کلمه ذنب الدفلین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذنب الدفلین . [ ذَ ن َ بُدْ دُ ] (اِخ ) نام ستاره ای بر دم صورت فلکی دفلین .