معنی کلمه سیه ستاره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیه ستاره . [ ی َه ْ س ِ رَ /رِ ] (ص مرکب ) بدبخت . بداقبال . بدطالع : زآن شیفته ٔ سیه ستاره من شیفته تر هزار باره . نظامی .