معنی کلمه ساسجردی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساسجردی . [ ج ِ ] (اِخ ) بسام بن بسام . از مردم ساسجرد مرو و از محدثان است . رجوع به انساب سمعانی شود.