معنی کلمه ثنتلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنتلة. [ ث َ ت َ ل َ ] (ع مص ) پلید گردیدن پس از نظافت .