معنی کلمه پاپکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاپکان . [ پ َ ] (ص نسبی ) منسوب به پاپک . پسر پاپک . رجوع به بابک شود.