معنی کلمه ذنب الحلیف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذنب الحلیف .[ ذَ ن َ بُل ْ ح َ ] (اِخ ) در معجم البلدان این صورت بی ضبط حرکات آمده است و گوید: آبی است از بنی عقیل .