معنی کلمه ثنتایة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنتایة. [ث ِ ی َ ] (ع ص ) مردی ثنتایه ؛ مردی بدخوی و بدزبان .