معنی کلمه لامبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لامبر. [ ب ِ ] (اِخ ) ژان . وکیل پارلمان انگلیسی و ماژور ژنرال و لیوتنان کرمول . وی سرانجام علیه پارلمان قیام کرد. (1619-1683م .).