معنی کلمه ابوسریحه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوسریحه . [ اَ س َ ح َ ] (اِخ ) حذیفةبن اسید الغفاری . صحابی است و از بیعت کنندگان تحت شجره است .