معنی کلمه قاشانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاشانی .(اِخ ) محمدبن اسحاق ، مکنی به ابوبکر. از فقهای شافعی است وی در اول از فقهای داودی بود پس از آن به مذهب شافعی گرائید و در آن مذهب ریاست یافت . و از اوست :1- کتاب الرد علی داود فی ابطال القیاس . 2- کتاب اثبات القیاس . 3- کتاب الفتیا الکبیر. 4- کتاب صور. 5-کتاب الفتیا. 6- کتاب اصول الفتیا. (ابن الندیم ).