معنی کلمه ثنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنة. [ ث ُن ْ ن َ ] (ع اِ) زهار.

میان ناف و زهار.

اندرون شکم مردم .

مویهای دراز که بر تندی پاشنه ٔ اسب باشد.

وسط مردم و غیر آن .

ثنةالبطن ؛ زیر ناف تا فرج از درون شکم .

موضعی در رحم که جنین در آن جای دارد. ج ، ثُنن .