معنی کلمه کواشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کواشی . [ ک َ ] (اِخ ) رجوع به احمدبن یوسف بن حسن بن رافع الکواشی الموصلی شود.