معنی کلمه مدبق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مدبق . [ م ُ دَب ْ ب َ ] (ع ص ) به دبق کرده . (یادداشت مؤلف ). رجوع به دبق شود.

عیش مدبق ؛ ناقص . غیر کامل و تام . (از متن اللغة).