معنی کلمه طبریه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبریه . [ طَ ب َ ری ی َ ] (اِخ ) جایگاهی است از نواحی دیاربکر. (نخبةالدهر دمشقی ص 192).