معنی کلمه کواس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کواس . [ ک ِ ](روسی ، اِ) آبکامه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).