معنی کلمه علی شیرازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی شیرازی . [ ع َ ی ِ شی ] (اِخ ) ابن محمد شیرازی عمری شافعی . وی در حلب متولد شد و در سال 922 هَ . ق . در بروسة درگذشت . او راست : 1- حواشی بر الکافیة، در نحو. 2- شرح تهذیب المنطق و الکلام تفتازانی . 3- شرح فصوص الحکم ابن عربی . (از معجم المؤلفین از الکواکب السائره ٔ غزی ج 1 ص 263 و کشف الظنون حاجی خلیفه ص 517 و هدیة العارفین بغدادی ج 1 ص 741).