معنی کلمه گاری چی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاری چی . (ص مرکب ، اِ مرکب ) کسی که گاری میراند. دارنده ٔ گاری . آنکه با گاری اشیاء را حمل کند.