معنی کلمه حافظ اسماعیل پاش... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حافظ اسماعیل پاشا. [ ف ِ اِ ] (اِخ ) رجوع به اسماعیل پاشا و قاموس الاعلام ترکی شود.