معنی کلمه بژولیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بژولیدن . [ ب ِ دَ ] (مص ) ژولیده شدن .

ژولیده ساختن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ژولیده و ترکیبات مصدری آن شود.