معنی کلمه نواله بخش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نواله بخش . [ ن َ ل َ / ل ِ ب َ ] (نف مرکب ) روزی رسان . کریم .