معنی کلمه خوافی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوافی . [ خوا / خا ] (ص نسبی ) منسوب به خواف .