معنی کلمه حکمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حکمی . [ ح ُ ] (ص نسبی ) منسوب به حکم . از روی حکم . بر طبق حکم .