معنی کلمه شیرینی پزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شیرینی پزی . [ پ َ ] (حامص مرکب ) کار شیرینی پز. قنادی . شیرینی سازی . عمل پختن شیرینی . (یادداشت مؤلف ).

(اِ مرکب ) دکان قناد. دکان قنادی . شیرینی سازی . دکان یا کارخانه ای که درآن شیرینی پزند. دکان شیرینی پز. (یادداشت مؤلف ).