معنی کلمه آرز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آرز. [ رِ ] (ع ص ) منقبض . مُتجمع. ثابت .