معنی کلمه ضهیاءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضهیاءة. [ ض َهَْ ی َ ءَ ] (ع ص ) زنی که شیر و پستان نباشد او را.

بیابان بی آب . (منتهی الارب ).