معنی کلمه ثناگستردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثناگستردن . [ ث َ گ ُ ت َ دَ ] (مص مرکب ) مدح گفتن : تا سزا باشد ثناگستردن آل رسول بنده در عالم بنام تو ثناگستر سزد. سوزنی .