معنی کلمه حاج جعفرخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاج جعفرخان . [ ج َف َ ] (اِخ ) رجوع به مجمل التواریخ ص 239 (؟) شود.