معنی کلمه ابوزهیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوزهیر. [ اَ زُ هََ ] (اِخ ) معاویةبن خدیج . محدث است .