معنی کلمه ثناخواه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثناخواه . [ ث َ خوا / خا ] (نف مرکب ) مدح جوی : دل اختر از جان هواخواه اوست زبان زمانه ثناخواه اوست . اسدی .