معنی کلمه بزن و برقص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بزن و برقص . [ ب ِ زَ ن ُ ب ِ رَ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) ساز و آواز و پای کوبی .