معنی کلمه ضهوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضهوب . [ ض ُ ] (ع مص ) پس ماندن .

ضعیف و سست گردیدن .

مانا بمردان نشدن . (منتهی الارب ).