معنی کلمه سیل ریزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیل ریزی . [ س َ / س ِ ] (حامص مرکب ) عمل سیل آوردن : کوه عظمت بسیل ریزی دریای کرم بموج خیزی . ابوالفضل فیاضی (از آنندراج ).