معنی کلمه نوات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوات . [ ن َ ] (ع اِ) هسته ٔ خرما. تخم خرما. (غیاث اللغات ). نواة. رجوع به نواة شود.

وزنی معادل پنج درم سنگ . (یادداشت مؤلف ). رجوع به نواة شود.