معنی کلمه سیکاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیکاه . (معرب ، اِ) لحنی از الحان موسیقی . فارسی است . (از اقرب الموارد).