معنی کلمه ذناب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذناب . [ ذِ ] (اِخ ) نام وادئی متعلق به مرةبن عوف .

نام جایگاهی و ظاهراً در شام .