معنی کلمه حقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حقی . [ ح َق ْ قی ] (اِخ ) ابراهیم . رجوع به ابراهیم حقی شود.