معنی کلمه طبرکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبرکی . [ طَ ب َ رَ ] (ص نسبی ) منسوب به قلعه ٔ طبرک ری که قلعه ای بوده است . (سمعانی ). رجوع به طبرک شود.