معنی کلمه سیسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیسن . [ ] (اِ) از احجار کریمه شبیه زمرد و رنگ آن سبز و صاف و گاهی بزردی میزند و با زمرد اختلاف زیادی ندارد مگر در سختی و خشکی . (از بحر الجواهر ص 168).