معنی کلمه تکاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تکاک . [ ت َ ] (ع مص ) احمق گردیدن . (آنندراج ). رجوع به تکوک شود.