معنی کلمه رئالیست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رئالیست . [ رِ ] (فرانسوی ، ص ) رآلیست . حقیقت گرای . واقعبین . واقعگرای . حقیقت بین . طرفدار و پیرو مکتب رآلیسم .آنکه پیرو مکتب رآلیسم است . رجوع به رئالیسم شود.